Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    เทศบาลตำบลคลองวาฬ ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ประกาศ ทต.คลองวาฬ
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
  ภูมิปัญญาชุมชน
การเพาะพันธุ์มันเทศ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 63 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
รายละเอียด

เจ้าของเรื่อง:  นางขวัญเรือน  ประมงค์  ตั้งอยู่ 417 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเกษตรกรในหมู่บ้านคลองวาฬ พื้นที่ในหมู่บ้านมีลักษณะเป็นดินทรายใกล้กับทะเลเหมาะแก่การปลูกมันเทศซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูง และเป็นพืชที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งของอากาศได้ดี จะเจริญเติบโตได้ช่วงที่มีอากาศร้อน จะให้ผลผลิตสูงในช่วงฤดูแล้ง ก่อนปลูกควรมีการเตรียมดินด้วยการไถพรวนลึกประมาณ 25-30 ซ.ม. ตากดินไว้ประมาณ 7-10 วัน นำปุ๋ยคอกผสมคลุกเคล้าในดินต่อจากนั้นให้ยกร่องเพื่อเตรียมปลูก ใช้ยอดของต้นมันเทศมีขนาดยาว 6 นิ้ว ปักลงในแปลงปลูกลึก ประมาณ 2 นิ้ว ตลอดทั้งแปลง รดน้ำวันเว้นวันใส่ปุ๋ย รอจนอายุครบ 3 เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่แปลงเกษตร

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-661-376 โทรสาร : 032-661-819
Copyright © 2018. http://www.klongwanmun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs