Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    เทศบาลตำบลคลองวาฬ ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ประกาศ ทต.คลองวาฬ
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญเสนอชื่อ แม่ 100 ปี
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 55 คน
ประกาศวันที่  16 มีนาคม 2563

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไปและมีสุขภาพดี ส่งแบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ 100ปี ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีคุณสมบัติตามไฟล์แนบ

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 286.07 KB.]
 ลำดับที่ 2 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 159.49 KB.]
 
 
ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-661-376 โทรสาร : 032-661-819
Copyright © 2018. http://www.klongwanmun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs