Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
    เทศบาลตำบลคลองวาฬ ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000  
เมนูหลัก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  นโยบายการบริหาร
  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  ประกาศ ทต.คลองวาฬ
  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลังสามปี
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  คู่มือประชาชน
  การจัดการองค์ความรู้
  แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองวาฬ
 
รายงาน
 
  รายงานทางการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 0) 15 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 (ดู : 10) 13 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 (ดู : 56) 8 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 (ดู : 35) 5 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ชมรม/กองทุนสวัสดิการชุมชน ที่มีความสนใจประสงค์จะขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (ดู : 123) 5 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามกรอบประเด็น “ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว” 5 ด้าน (ดู : 112) 5 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 36) 3 พ.ย. 2563
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขแงเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 52) 21 ต.ค. 2563
เทศบาลตำบลคลองวาฬ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (ดู : 30) 15 ต.ค. 2563
เทศบาลตำบลคลองวาฬ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัขกาลที่ ๔ (ดู : 35) 1 ต.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยให้บริการประชาชน ในการประชาสัมพันธ์การชำระค่าน้ำผ่านออนไลน์ (ดู : 28) 23 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามหลักพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 (ดู : 67) 31 ส.ค. 2563
สำนัก กสทช. พื้นที่ภาคใต้ กันยายน 2563 ปรับเปลี่ยนสัญญาณดิจิตอลทีวีใหม่ (ดู : 75) 20 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 32) 13 ก.ค. 2563
แจ้งสิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (ดู : 32) 9 ก.ค. 2563
ขอแจ้งปิด ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 49) 20 มี.ค. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 53) 16 มี.ค. 2563
ขอเชิญเสนอชื่อ แม่ 100 ปี (ดู : 57) 16 มี.ค. 2563
ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต (ดู : 64) 16 มี.ค. 2563
เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 47) 13 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานทหารผ่านศึกเขตราชบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การส่งเคราะห์กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว (ดู : 47) 18 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประมูลจำหน่ายอาหาร เครื่องดิ่มและของว่าง ของฝาก และของแห้ง ภายในศูนย์บริการสินค้าและอาหารนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ (ดู : 45) 12 พ.ย. 2562
ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ดู : 21) 4 พ.ย. 2562
ประฃาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 57) 4 ต.ค. 2562
รับสมัครผู้ประกอบการมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ (ดู : 45) 11 ก.ย. 2562
มาแล้ว!! มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ (ดู : 46) 11 ก.ย. 2562
กรมจัดหางานจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ (ดู : 321) 29 ส.ค. 2562
แสดงข้อมูลของหน่วยงานตามตัวชี้วัดที่ 9 ITA (ดู : 17) 21 ส.ค. 2562
เทศบาลตำบลคลองวาฬจัดฝึกอบรมหลักสูตร -> น้ำมันเหลือง ยาหม่อง ลูกประคบจากสมุนไพร ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 49) 21 ส.ค. 2562
โรงแรม แอทที บูทีค คลองวาฬ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 47) 19 มิ.ย. 2562
เทศบาลตำบลคลองวาฬจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 61) 8 พ.ค. 2562
เทศบาลตำบลคลองวาฬกำหนดรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนในชุมชนที่ยังไม่มีผู้สมัครใน ๔ ชุมชน (ดู : 59) 20 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและผู้พิการ (ดู : 104) 18 มี.ค. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอชื่อผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2562 (ดู : 100) 11 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 (ดู : 59) 25 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 67) 30 ม.ค. 2562
ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (ดู : 56) 30 ม.ค. 2562
โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ : โรคความจำเสื่อมที่รักษาได้ (ดู : 57) 30 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครประธานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ (ดู : 63) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศกำหนดวันรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (ดู : 60) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 56) 28 พ.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ดู : 58) 23 พ.ย. 2561
เทศบาลตำบลคลองวาฬ เชิญชวนตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ดู : 73) 16 พ.ย. 2561
เทศบาลตำบลคลองวาฬ ขอเชิญชม... การแข่งขันฟุตบอลชายหาด งานประเพณีลอยกระทง (ดู : 66) 14 พ.ย. 2561
เทศบาลตำบลคลองวาฬ ขอเชิญชวนหน่วยงาน ชุมชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดนางนพมาศและกระทงประเภทความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์.... (ดู : 64) 14 พ.ย. 2561
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ภายใต้หัวข้อ (ดู : 55) 30 ต.ค. 2561
การให้บริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Free-WiFi) ทั่วประเทศ (ดู : 56) 30 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร (ดู : 53) 28 ต.ค. 2561
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลคลองวาฬประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 82) 22 ต.ค. 2561
โครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ประกวดออกเเบบ LOGO กับ SUMMIT CONTEST ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท (ดู : 67) 19 ต.ค. 2561
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ดู : 66) 16 ต.ค. 2561
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวลือข้อมูลที่คาดเคลื่อนการเพิ่มเบี้ยคนชรา (ดู : 77) 16 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์รูปเเบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังความเห็นของพรรคการเมืองเเละประชาชนในจังหวัด (ดู : 57) 16 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี (ดู : 63) 16 ต.ค. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอแจ้งให้ทราบว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #ไม่มีนโยบาย ส่งบุคคลไปเก็บเงินค่าไฟฟ้าตามบ้าน (ดู : 53) 10 ต.ค. 2561
สำนักงานเทศบาลตำบลคลองวาฬขอแจ้งกำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ดู : 68) 10 ต.ค. 2561
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 (ดู : 58) 10 ต.ค. 2561
ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (ดู : 76) 28 ก.ย. 2561
ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดดสื่อมสภาพซ่อมไม่ได้ ครั้งที่๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๙๗ รายการ (ดู : 94) 28 ก.ย. 2561
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล 67 ปี โรงพยาบาลราชวิถี หารายได้สมทบทุนส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ดู : 62) 17 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
ถ.ประจวบ-หนองหิน ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 032-661-376 โทรสาร : 032-661-819
Copyright © 2018. http://www.klongwanmun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs